HoteleDom Technika NOTO WarszawieEC Gepro

Komitet naukowyDla autorówKomitet organizacyjny
Program konferencji
Wiodący autorzy


Patronat honorowy:


Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji


Patroni medialni:

Cel konferencji EKOLOGIA W ELEKTRONICE

Misją organizowanej od 2000 roku, początkowo przez Przemysłowy Instytut Elektroniki a obecnie przez Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, konferencji “Ekologia w elektronice”, jest upowszechnienie wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu ekologicznych aspektów, które powinny być uwzględniane w procesie projektowania konstrukcji i technologii systemów elektronicznych, a także metod recyklingu modułów, elementów i materiałów wchodzących w skład zużytych wyrobów elektronicznych. Wiodącą tematykę konferencji stanowią zagadnienia związane z upowszechnieniem i wdrożeniem zasad europejskich dyrektyw dotyczących ekologii w elektronice regulujących kwestie:

Ø       gospodarki odpadami sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment - WEEE),

Ø       ograniczeń w stosowaniu substancji niebezpiecz­nych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment - RoHS).

Dyrektywy te zostały transponowane do prawa polskiego w postaci:

Ø         Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495),

Ø         Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 roku „w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym
i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko” (Dzienniku Ustaw Nr 69, poz. 457)

Wymienione powyżej dyrektywy, a także przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Europy w dniu 6 lipca 2005r. dyrektywa dotycząca zagadnień proekologicznego projektowania wyrobów zasilanych ze źródła energii o dowolnej postaci (Directive 2005/32/EC on establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using products - EuP), stają się obecnie kanonem proekologicznego projektowania systemów elektronicznych oraz postępowania ze zużytym sprzętem.

Informacje dotyczące płatności

Opłata konferencyjna - koszt udziału w konfe­rencji, materiałów i posiłków - 380zł. Opłatę konferencyjną należy przekazać w terminie  do 8 maja 2008 r.

Bank

Bank BPH S.A. O/Warszawa

Nr rachunku:

50 1060 0076 0000 3200 0078 9676

SWIFT:

BPHK PL PK

Adnotacja

Opłata konferencyjna EKO

<nazwisko uczestnika>

  Cel seminarium ZIELONA ELEKTRONIKA

Konferencję rozpocznie Seminarium „Zielona Elektronika”, którego celem jest wymiany doświadczeń oraz rozszerzenie współpracy badawczej i biznesowej między Europą a Chinami
w zakresie „zielonej elektroniki”. Na seminarium będą również prezentowane zagadnienia związane z realizacją projektu europejskiego EC-GEPRO (Europe - China Cooperation in Green Electronics Production Research), który kreuje zespoły badawcze do współpracy Europy i Chin w zakresie elektroniki przyjaznej środowisku. Rozwój wzajemnych partnerskich stosunków miedzy Unią Europejską i Chinami jest obecnie sprawą priorytetową dla obu stron z uwagi na dynamiczny rozwój gospodarki Chin oraz konieczność wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Tematyka konferencji

A. Zagadnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju związane z elektroniką
B. Metody redukcji poboru mocy i masy wyrobów elektronicznych
C. Ekoprojektowanie wyrobów elektronicznych i elektrycznych
D. Proekologiczne materiały i technologie w produkcji elementów, pakietów i urządzeń elektronicznych
E. Technologie demontażu zużytych urządzeń oraz sortowania i oceny jakości odzyskanych elementów i podzespołów
F. Technologie odzyskiwania surowców i utylizacji odpadów ze „złomu” elektronicznego
G. Zagadnienia prawne, logistyczne, ekonomiczne i edukacyjne dotyczące projektowania proekologicznego i utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego.

Podstawowe informacje

  • Języki konferencji: polski i angielski

  • Miejsce konferencji: Warszawski Dom Technika NOT, Warszawa, ul. Czackiego 3/5

  • Uczestnicy konferencji otrzymają materiały konferencyjne zawierające teksty referatów w języku angielskim.

  • Zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne na oba języki.Organizator oraz sekretariat konferencji


I
nstytut Tele- i Radiotechniczny
ul. Ratuszowa 11, 03-450 WARSZAWA
tel. 0-22 831 46 11, 0-22 619 25 10
fax: 022 619 29 47

Pobierz komunikat nr 2 w formacie PDF